Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство
Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство
На 09.09.2023г. самодейците взеха участие в Националния фестивал „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в с.Баня
Осъществена културна проява „ Визия и звук“ на 4-те етнически общности в Котел
Анкетиране лице в лице, по време на VII-ия Фестивал на Етносите, Багрите и Котленския килим (28-30 юли)
Провеждане на кръгла маса по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“
Обучение по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“
Провеждане на встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“.

Към края на изпълнението на дейностите по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“, Община Котел организира заключителна пресконференция. Проектът бе представен от Румен Стоилов,

Публикувано:
15.04.2024

На 12.03.2024 г. в 11;00 ч. в гр. Котел, ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“. Общата цел на

Публикувано:
08.03.2024

 Натрупаният опит след провеждане на местното събитие се надгради чрез участието на наетите самодейци при участието им в регионално/национално събитие Националния фестивал „Свири ми се,

Публикувано:
10.09.2023

  В периода 28 – 30 юли бе организирана културната проява „Визия и звук“ на 4-те етнически общности, свързана с празнуването на традицията

Публикувано:
01.08.2023

  По време на VII-ия Фестивал на Етносите, Багрите и Котленския килим, се проведе фейс ту фейс анкетиране с посетителите на фестивала.

Публикувано:
31.07.2023

  Днес на 28.07.2023 г. от 15:00 часа в конферентната зала на туристически център – гр. Котел, се проведе „Кръгла маса“ по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно

Публикувано:
28.07.2023

  Днес на 23.05.2023 г. се проведе обучение за разработване на капацитета на културните оператори и трансфер на знания чрез културно сътрудничество на

Публикувано:
23.05.2023

  На 20.04.2023 г. в гр. Котел, се проведе встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното

Публикувано:
20.04.2023

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 г.

Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Приоритетна ос: „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Наименование на процедура: ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2, „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Код на процедура:  BGCULTURE-2.002

Наименование на проекта: „ Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“

Срок на изпълнение: 18 месеци           

Дата на стартиране: 19.09.2022

Дата на приключване: 19.03.2024

Бюджет: 297 050.76 лв./151879.73 евро

Договор № BGCULTURE-2.002-0038-C01

Водещ партньор:  Община Котел

Партньори:

Сдружение „Център за интерпретиране на наследството“

Кралско норвежко общество за развитие Norges Vel

Project funded under the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021                    

Operational Programme: CULTURAL ENTREPRENEURSHIP, HERITAGE AND COOPERATION

Priority axis: ACCESS TO ARTS AND CULTURE IMPROVED

Procedure name: UNDER THE SECOND CALL FOR PROJECT PROPOSALS

UNDER OUTCOME 2: „ACCESS TO ARTS AND CULTURE IMPROVED“

Procedure code: BGCULTURE-2.002

Project title: “Activating the Youth in Kotel for Innovative Cultural Heritage Entrepreneurship”

Duration of the project: 18 months         

Starting date: 19.09.2022

End date: 19.03.2024

Budget: 297 050.76 лв./151879.73 Euro

Contract № BGCULTURE-2.002-0038-C01

Lead partner: Kotel Municipality

Partners:

Center for Heritage Interpretation, Bulgaria

The Royal Norwegian Society for Development (Norges Vel), Norway

За Проекта

Наименование на проекта „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“...

Цели

Общата цел на проекта е подсилено местно развитие, социално приобщаване и заетост на младите хора в Котел, участие...

План

В изпълнение на проектните дейности се планира ангажиране на културата и културното наследство като ресурс за активиране на младите хора от етническите общности...