Обща цел

Общата цел на проекта е подсилено местно развитие, социално приобщаване и заетост на младите хора в Котел, участие на етносите в културни проекти и подобряване достъпа им до култура.
Специфични цели на проекта:
• подкрепа опазването, управлението, представянето и достъпа на широки публики до многообразното културно наследство на Котел, чрез: въвеждане на нов бизнес формат за изява на местните творчески индустрии – Икономузей, за стимулиране на иновативно културно предприемачество и представяне на богатото културно наследство на местните етнически общности (българи, роми, турци, каракачани и др.);
• изграждане на капацитет/обучение за подобряване на обществения достъп до култура и културно съдържание, като част от европейската идентичност; реализиране на нова културна проява „Визия и звук“;
• планиране на развитието и привличането на нови публики, с акцент върху културното многообразие и укрепване на отношенията между страната донор – Норвегия и страната бенефициент – България.