Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство
Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство
На 09.09.2023г. самодейците взеха участие в Националния фестивал „Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“ в с.Баня
Осъществена културна проява „ Визия и звук“ на 4-те етнически общности в Котел
Анкетиране лице в лице, по време на VII-ия Фестивал на Етносите, Багрите и Котленския килим (28-30 юли)
Провеждане на кръгла маса по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“
Обучение по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“
Провеждане на встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“.

Към края на изпълнението на дейностите по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“, Община Котел организира заключителна пресконференция. Проектът бе представен от Румен Стоилов,

Published:
15.04.2024

On 12.03.2024 at 11:00 a.m. in the city of Kotel, a final press conference will be held on the project "Activating the youth in Kotel for innovative entrepreneurship in cultural heritage". The general purpose of

Published:
08.03.2024

 The experience gained after the local event was built on by the participation of the hired amateurs in their participation in a regional/national event, the National Festival "Sviri mi se,

Published:
10.09.2023

  In the period from July 28 to 30, the cultural event "Vision and Sound" was organized by the four ethnic communities, connected with the celebration of the tradition of Gergyovden.

Published:
01.08.2023

  During the VII Festival of Ethnicities, Colors, and the Kotel Carpet, face-to-face surveys were conducted with the festival visitors.

Published:
31.07.2023

  Today, on July 28, 2023, at 15:00 in the conference hall of the Tourist Center in Kotel, a "Roundtable Discussion" was held as part of the project "Activating the Youth in Kotel for Innovative Cultural Heritage Entrepreneurship".

Published:
28.07.2023

  Today, on May 23, 2023, а training was conducted to develop the capacity of cultural operators and transfer knowledge through international cultural collaboration between Bulgarian and Norwegian cultural operators.

Published:
23.05.2023

  On April 20, 2023, in Kotel, an introductory press conference was held for the project "Activating the Youth in Kotel for Innovative Cultural Heritage Entrepreneurship."

Published:
20.04.2023

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 г.

Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Приоритетна ос: „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Наименование на процедура: ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2, „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Код на процедура:  BGCULTURE-2.002

Project

Срок на изпълнение: 18 месеци           

Дата на стартиране: 19.09.2022

Дата на приключване: 19.03.2024

Бюджет: 297 050.76 лв./151879.73 евро

Договор № BGCULTURE-2.002-0038-C01

Водещ партньор:  Община Котел

Партньори:

Сдружение „Център за интерпретиране на наследството“

Кралско норвежко общество за развитие Norges Vel

Project funded under the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021                    

Operational Programme: CULTURAL ENTREPRENEURSHIP, HERITAGE AND COOPERATION

Priority axis: ACCESS TO ARTS AND CULTURE IMPROVED

Procedure name: UNDER THE SECOND CALL FOR PROJECT PROPOSALS

UNDER OUTCOME 2: „ACCESS TO ARTS AND CULTURE IMPROVED“

Procedure code: BGCULTURE-2.002

Project title: “Activating the Youth in Kotel for Innovative Cultural Heritage Entrepreneurship”

Duration of the project: 18 months         

Starting date: 19.09.2022

End date: 19.03.2024

Budget: 297 050.76 лв./151879.73 Euro

Contract № BGCULTURE-2.002-0038-C01

Lead partner: Kotel Municipality

Partners:

Center for Heritage Interpretation, Bulgaria

The Royal Norwegian Society for Development (Norges Vel), Norway

Project

“Activating the Youth in Kotel for Innovative Cultural Heritage Entrepreneurship”

Goals

The overall goal of the project is enhanced local development, social inclusion, and employment for young people in Kotel...

Plan

In the implementation of project activities, it is planned to engage culture and cultural heritage as a resource to activate young people from ethnic communities...