ХАРТА За съгласие и съгласуваност на действията на обществото на Котел за подпомагане на физическата, познавателната и емоционална достъпност на наследството на града и региона - за местни хора, посетители и туристи

Настоящата ХАРТА предлага рамка на обществеността на гр. Котел за възходящо социално и икономическо развитие, стъпващо върху интегрираното природно и културно наследство на общината и съседните области.

Документи: 

Валоризиране на живото наследство на местни представители на творческите индустрии в 4-те етнически общности - българи, роми, турци и каракачани

Целта на валоризирането е да подпомогне създаването на обща платформа за обмен на знания и умения и подобряване на градската среда, за въвеждане на нов бизнес формат за културно творчество и предприемачество – Икономузей, за споделяне на добри практики в сферата на културата между културни оператори, различни социални и етнически групи и групи в неравностойно положение.

Документи:

Анкета към план за привличане/събиране на публики

Насоки за живо интерпретиране

Целта на разработката е CHI да подпомогне постигането на достъпност на живото наследство на Котел и региона за посетители/туристи чрез разработване и въвеждане на творчески културни преживявания, които осигуряват качествен разказ за наследството. За живо пресъздаване и демонстрация на културно и историческо наследство, което да дведе до мотивация на индивиди, туристически и културни оператори да се ангажират с него в полза на местните общности.

Документи:

Анализ на експертния потенциал на бенефициента, 4-те етнически общности на територията на община Котел – културни традиции и обичаи на българи, каракачани, роми и турци

Създаване на обща платформа за обмен на знания и умения и подобряване на градската среда, нов бизнес формат за културно творчество и предприемачество, Икономузей, за споделяне на добри практики в сферата на културата, между културни оператори, различни социални и етнически групи и групи в неравностойно положение.

Документи:

План за привличане и събиране на публики

Дейността предвижда разработване и изпълнение на план за привличане на публики за културната проява „Визия и звук“, с живо интерпретиране на традиционния ритуал Гергьовден, празнуван от всички етнически общности на Котел. Проявата ще бъде осъществена в рамките на Фестивала на етносите, багрите и котленския килим, ще демонстрира културното многообразие и занаятчийство на общностите, ще даде възможност за включване на посетителите в нея, чрез прилагане на техниките за живо интерпретиране. Планът, насочен към разширяване на сегашните публики на фестивала, и привличане на нови публики, ще предвиди конкретни действия, за да се подобри достъпът на хората до изкуството и културата на местните общности.

Документи:

Флаери за Икономузея в гр. Котел

Документи: