В изпълнение на проектните дейности се планира ангажиране на културата и културното наследство като ресурс за активиране на младите хора от етническите общности (българи, роми, каракачани и турци) за иновативно предприемачество. Предвидено е да се сложи началото на нова проява на културно творчество и културно предприемачество – Икономузей – нов бизнес формат, заимстван от Норвежкия партньор, реализирал 13 Икономузея в Норвегия. Форматът е базиран върху нематериалното културно наследство и занаяти на 4-те етнически общности, позволяващ им да практикуват културни традиции по икономически жизнен и устойчив начин. 15 човека от експертния персонал на бенефициента ще бъдат обучени в предприемачество в културните индустрии и качествено интерпретиране на наследството, по критерии и стандарти, приети от международната общност, в унисон с документи на ЮНЕСКО, ИКОМОС, конвенциите ФАРО на ЕК и др., и усвояване на техники за привличане на публики, според разработен по проекта план за събиране на публики.